logo
 
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Kvalifikačné karty vodiča.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom Námestie slobody č.6, P.O.BOX. 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ministerstvo“) je prevádzkovateľom IS KKV, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkoch spracúvania spracúvané osobné údaje dotknutých osôb za účelom zabezpečenia absolvovania základného a pravidelného výcviku vodiča a následného vydania príslušných osvedčení a kvalifikačných kariet vodičom v súlade s požiadavkami zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo ako prevádzkovateľ IS KKV poveruje v zmysle § 5 ods. 2, ZOOÚ sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov v IS KKV. Zoznam sprostredkovateľov oprávnených spracúvať osobné údaje dotknutých osôb sa nachádza v sekcii Dôležité kontakty.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v rozsahu údajov uvedených na tlačivách:

  • Potvrdenie o absolvovaní pravidelného výcviku,
  • Protokol o vykonaní skúšky,
  • Žiadosť o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,
  • Žiadosť o vydanie Osvedčenia.

Prostredníctvom týchto tlačív ministerstvo zabezpečuje a kontroluje absolvovanie základného a pravidelného výcviku vodiča a následného vydania príslušných osvedčení a kvalifikačných kariet vodičom v súlade s požiadavkami zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov.

V prípade neposkytnutia osobných údajov zo strany dotknutých osôb nie je možné zabezpečiť absolvovanie základného a pravidelné výcviku vodiča a následného vydania príslušných osvedčení a kvalifikačných kariet vodičom v súlade s požiadavkami zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku vodičov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje dotknutých osôb z IS KKV nie sú zverejňované, nevykonáva sa ich sprístupňovanie tretím stranám a taktiež sa nevykonáva ich cezhraničný tok mimo územia Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže svoje práva v zmysle § 20 ZOOÚ uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti preukázateľne doručenej osobe poverenej výkonom dohľadu nad ochranu osobných údajov v IS KKV.

Osobu poverenú výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov v IS KKV je možné kontaktovať písomne na adresu ministerstva, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese admin@kkv.sk, alebo telefonicky na tel. č. 02/59 49 41 11.